Predikanten tijdens reformatie (11)

 

Home
Omhoog
Predikanten tijdens reformatie (12)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad maart 2006).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

Zwaluwse predikanten of pastoors tijdens de reformatie
(vervolg)

Student David Lowijck

Op 21 oktober 1609 verscheen een Zwaluwnaar in de vergadering van gedeputeerden. Uit naam van de magistraat deed hij het verzoek om David Lowijck nog eenmaal bij hen te mogen horen. De gedeputeerden stemden daar niet mee in omdat ze dat niet in het belang van de jonge student vonden. Hermes Celosse zou naar Zwaluwe reizen om daar met de magistraat te spreken. Hij wilde van de magistraat weten hoe het daar met de kerk ging en of er hoop was om Lowijck daar als predikant aan te nemen. In de volgende classisvergadering zou hij daar rapport van uitbrengen.

 De nieuwe predikant Abrahamus Costerus

In de classisvergadering van 3 tot 5 november 1609 te Oud-Beijerland verscheen Quiryn Jobssoen van Zwaluwe als volkomen procuratie, last en bevel hebbende van de schout, gerechten en gemene ingezetenen van Hooge en Lage Zwaluwe om met de Classis over een kerkdienaar te onderhandelen. Hij verklaarde dat die van Zwaluwe hun ogen hadden laten vallen op Abrahamus Costerus. Daarom verzocht hij de Classis Costerus te overtuigen om zich daar als kerkdienaar te laten aanstellen. Nadat de vergadering met Costerus sprak en verschillende discussies met hem daarover voerde, had Costerus toegestaan en ingewilligd om hem in Zwaluwe te laten gebruiken voor de dienst van het Goddelijke woord. De gedeputeerden zouden met de kerkenraad en magistraat van Barendrecht spreken om Costerus toe te staan hen te verlaten.

De gedeputeerden rapporteerden in de vergadering van 20 november 1609 dat zij in het dorp Barendrecht waren geweest. Van de kerkenraad en gerechten aldaar hadden zij vernomen dat Abrabamus Costerus zijn beroep op Zwaluwe zou volgen, hoewel zij hem zeer graag hadden willen houden als de hoge nood van die van Zwaluwe het niet vereiste. Insgelijks had de Edele Heer van Langerak, ambachtsheer van Camisse et cetera, daarin bewilligd. Johannes Becius had hem dat op last van de Classis verzocht. Zij zouden ook aan de Edele Heer van Langerak schrijven over het beroep van David Lowijck. Dat beroep verliep succesvol want David Lowijck werd in 1610 de nieuwe predikant van Barendrecht.

Op 9 maart 1610 vroeg Abrahamus Costerus tijdens de classisvergadering te Dordrecht of de broeders het goed vonden dat hij het avondmaal van de Heer op Zwaluwe met Pasen hield. Men gaf hem als antwoord dat hij zich naar bevind van zaken moest gedragen. Tijdens de classisvergadering van 20 tot 22 april 1610 te Sliedrecht werd besloten dat het voorstellen van Abrahamus Costerus komende zondag zou geschieden door Johannes Episcopius. Veertien dagen daarna zou de bevestiging door dezelfde geschieden maar Lotus Ilpendam, vanaf 1610 predikant te Made, nam Episcopius waar. Na deze bevestiging had Zwaluwe dan eindelijk een predikant die ook door de Classis Dordrecht als zodanig erkend werd.

 

(Wordt vervolgd).
Matti Herben en Ada Peele, 
Hooge Zwaluwe, 12 februari 2006

 

 

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe