Herstel (5)

 

Home
Omhoog
Herstel (6)

 

 

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad september 2007).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

Herstel van de pastorie

 

Goedkeuring voor grondverkoop

Zoals u in de vorige aflevering heeft kunnen lezen zou voor de verkoop van een gedeelte van de pastorietuin goedkeuring worden gevraagd bij het Provinciaal College van Toezicht.

 

                            Hooge Zwaluwe, 4-2-48

Aan het Prov. Coll. v. Toezicht, enz.

p/a de Hoogeerw. Heer Ds. J.W.J. Addink secr.

te Heeze

 

Mijne Heren,

Het College van Kerkvoogden en Notabelen der Ned. Herv. Gem. te Hooge Zwaluwe vraagt hierbij beleefd de goedkeuring van het Prov. Coll. v. Toez., op het volgende besluit, dat genomen werd, ter verg., gehouden op 21 Jan. 1948.

Besluit: Van de pastorietuin kadestr. bekend, gem. H. en L. Zwaluwe, sectie G No. 1545 wordt een gedeelte ter grootte van 14 a 55 ca verkocht en wel aan de drie aangrenzende eigenaren, nl. W.J. Ket, bakker te Hooge Zwaluwe; H.P. v.d. Bosch, bode v/h ziekenfonds te Hooge Zwaluwe en G.N. Vos, gepens. postbeambte te Hooge Zwaluwe, alle lidmaten der Ned. Herv. Gem. te Hooge Zwaluwe.

Aan genoemde Ket, een gedeelte, groot 421,3 ca; aan genoemde van den Bosch, een gedeelte, groot 378,3 ca en aan genoemde Vos, een gedeelte, groot 655,4 ca.

Daar dit gedeelte grond wel kadestraal gerekend wordt bij de pastorietuin, maar sedert jaren grotendeels woest en ongebruikt ligt, heeft het aan de opeenvolgende predikanten heel weinig voordeel opgeleverd.

De thans beroepen predt [predikant], de Weleerw. Heer P.C. Sundermeijer te Gorkum (die inmiddels de toezegging heeft aangenomen heeft reeds te kennen gegeven, absoluut geen prijs te stellen op deze grond).

De kerkvoogdij staat thans voor zr grote uitgaven, die gedaan moesten worden voor noodzakelijk herstel der pastorie, vandaar, dat de opgebrachte gelden direct besteed kunnen worden voor gedeeltelijke dekking van genoemde uitgaven.

De verkoop zal geschieden tegen een prijs van f 0,75 per m.

 

Met de meeste hoogachting

                            de Pres. kerkv. w.g. A.W. Kanters

                            de secr. kerkv. G. Ruitenberg

 

Verhuiskosten

Niet alleen moesten kosten gemaakt worden voor het uitvoeren van reparaties aan de pastorie, maar ook dienden de verhuiskosten van Sundermeijer, voor het transport van meubelen, en de kosten voor het opnemen en weer leggen en hangen van vloerbedekking en gordijnen vergoed te worden. Vanwege de hoge uitgaven die te verwachten waren voor herstelwerk aan de pastorie kon geen tegemoetkoming worden gegeven voor nog aan te schaffen stoffering voor de pastorie. Ook kreeg ds. Sundermeijer voorlopig nog geen telefoon.

 

Traktement

Tijdens de gecombineerde vergadering van de kerkenraad en de kerkvoogden met notabelen op 13 november 1947 was overeengekomen om het traktement van dominee Groenenboom met ingang van 1 januari 1948 met f 500,- te verhogen. De kerkenraad zou jaarlijks laatstgenoemd bedrag uitkeren aan de kerkvoogdij. Kerkvoogden en notabelen verklaarden zich hiermee akkoord. Door deze overeenkomst werd het traktement van Groenenboom gebracht op f 3.500,-, in de hoop dat de predikant het beroep naar Pernis niet zou aannemen. Helaas nam dominee Groenenboom het beroep toch aan. Voor de toezegging van het beroep op P.C. Sundermeijer heeft de kerkenraad het verhoogde traktement van f 3.500,- gehandhaafd.

 

(Wordt vervolgd)

 

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 17 augustus 2007

 

 

 

horizontal rule

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 27-12-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe