Herstel (6)

 

Home
Omhoog
De pastorie

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad oktober 2007).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

 

Herstel van de pastorie

 

Brief aan ds. Sundermeijer

Naar aanleiding van de brief van ds. Sundermeijer, van 2 maart 1948 schreef het College van kerkvoogden en notabelen hem de volgende brief.

 

                   Hooge Zwaluwe, 5 Maart 1948.

 

Zeer geachte ds. Sundermeijer,

                            Hierbij delen wij u beleefd het volgende mede. Uw schrijven, dd. 2 Maart jl. is hedenavond behandeld in de verg. van Kerkv. en Notabelen, waarbij tevens de gehele kerkeraad aanwezig was.

Na voorlezing had ampele bespreking plaats, waaraan zowel door kerkeraad als kerkvoogdij en Notbl. werd deelgenomen.

Eerst hierna werd – overeenkomstig de draagkracht der kerkvoogdijkas – het volgende besloten:

a.Aan uw wens, betreffende telefoon en waterleiding kan niet worden voldaan.

b.Op de begroting 1948 is voor herstel der pastorie een bedrag uitgetrokken – voor exterieur en interieur – in totaal groot f 2500, mits de grondverkoop van de pastorietuin doorgang heeft in de vorm, als is aangevraagd aan het Prov. Coll. v. Toez.

Zou van grondverkoop totaal niets komen, dan zal noodzakelijk het genoemde bedrag van f 2500 moeten worden verminderd met f 700,- (de voorgestelde grondverkoop zou ongeveer f 1000 netto kunnen opbrengen).

Het bedrag van f 2500 of indien er van grondverkoop niets kan komen van ± f 1800, zal door de kerkvoogdij zodanig worden besteed, dat begonnen wordt met de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden (w.o. aanbrengen v/h privaat met spoeling ± f 500 inclusief riolerin), om daarna af te dalen naar het meer of minder luxe gedeelte.

 

 

De voormalige pastorie anno 2007

 

c.Zoals reeds mondeling is medegedeeld, kan niet worden voldaan aan uw wens, om de vaste wastafel te verplaatsen van de “zaal” naar de tegenwoordige studeerkamer (1e etage) gezien de grote kosten, die dit met zich zou brengen voor aan- en afvoer in loodpijpen over grote afstand.

 

Voorts mogen wij hierbij nog opmerken, dat door U geen rekening is gehouden met de te maken kosten aan het exterieur der pastorie (± 8 ΰ 9 honderd gulden.)

De kerkvoogdij heeft op heden nog geen besluit ontvangen van het Coll. v. Toez. op haar aanvrage tot grondverkoop (dd. 4-2-’48.)

Wij hopen zeer, dat u met ons doordrongen zult zijn van het feit, dat het bovenstaande besloten is na rijp beraad en dat U ons standpunt zult kunnen billijken.

 

                   Met de meeste hoogachting en bel. gr.

 

de Pres. kerkv.                         de voorz. der Notb.

w.g. A.W. Kanters                     w.g. A.P. Vos

 

de secr. kerkv.                         de secr. der Notb.

w.g. G. Ruitenberg                    w.g. P.A. de Visser

 

P.S. Door de Pres. Kerkv. A.W. Kanters, die zoals U mogelijk bekend is, zelf in het bouwvak is, wordt geschat, dat het totaal bedrag niet f 2500,-, maar ± f 3500,- zou bedragen, wanneer alles werd uitgevoerd, overeenkomstig de wens in Uw schrijven vervat.

 

(Wordt vervolgd)

 

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 22 september 2007

 

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe