Pruisische koning ... (4)

 

Home
Omhoog
Pruisische koning ... (5)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad juni 2008).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

 

PRUISISCHE KONING BENOEMT

ZWALUWSE PREDIKANT

 

Verzoekschrift van ouderlingen, diakenen en lidmaten van Zwaluwe

Aan de Pruisische koning werd door ouderlingen, diakenen en lidmaten van Zwaluwe een verzoekschrift gericht. 
Men schreef dat proponent Ampzink tijdens de ziekte van de voormalige dominee 3 jaar en 4 maanden den predickdienst onder ons heeft waergenomen met veel vrught en zig getrouw in sijnen dienst betoont heeft stantvastig inde suijvere verkondinge der goddelijcke waerheden, wederlegginge der dwalinge, neerstig in het besoeken der krancken, in het vertroosten der bedroeffden, int bestraffen der ongeregeltheden en seer ijverig ingenomen met bijsondre publieeque chatecissatie zoo in het huijs des heeren als perticulier: dat sijn Eerwaerde ook desen dienst met een godzaligs wandel verciert heeft.

Men verzocht de koning zeer dringend om Ampzink te beroepen als predikant. Derhalven zoo keeren de supp[lian]ten haer tot UWE konnekl[ijke] Maj[es]t[eit] ootm[moedelijk] biddende en smeeckende dat het UWE conn[eklijke] Maj[esteit] goede geliefte mogte wesen van de supplianten te begunstige van haer tot haeren ordinaires Herder en Leeraer toetesenden den gemelts proponent Hendrik Rudolff Ampzinck: om haer te weijde inde weijde van Jesu Christi als hebbende deze gemijnte seer gestigt en voldaen met sijn leere en wandel in alles soo als men van een getrouwwe wagter in het huijs des heeren kan begeeren. Het verzoekschrift werd ondertekend door ouderlingen, diakenen en lidmaten.

 

(Wordt vervolgd)
Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 18 mei 2008

 

 

 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe