Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad juli-agustus 2008).

PRUISISCHE KONING BENOEMT

ZWALUWSE PREDIKANT

 

De benoeming van Hendricus Rudolphus Ampzink

Op 11 mei 1732 werd proponent Hendricus Rudolphus Ampzink benoemd als opvolger van predikant Wilhelmus Henricus Troijen.

Ampzink was zeer ingenomen met zijn benoeming door de Pruisische koning tot predikant te Zwaluwe. In een brief nam hij de vrijheid om de koning aller onderdanigst en gehoorsaamst te bedanken en met eenen bekend te maken dat ik tegenwoordig daar toe werkelijk ben geinstalleerd, dat ik tot God Almagtig, die UWE Coningl[ijke] herte daar toe bewoogen heeft, mijn ijverig gebed onophoudelijk zal laten gaan, voor UWE Coningl[ijke] Maj[estei]ts gedurige welstand voor 't opneemen van desselvs Hoge huijs, en dat dezelve UWE Maj[estei]ts hoge desseijnen altijd wil zeegenen, en kragtig beschutten tegen desselvs onregtmatige vijanden, tot beste van de Kerk en voortzetting van 't geloov.

 

Ondertekening van de dankbrief.

Hij zou zo lang hij leefde en hij de kracht hiervoor had niet nalaten het voortsetten van Gods Woord te behertigen, deze mijns aanvertrouwde Gemeentens tot Godlijke deugden te vermanen, dezelve te leeren en zelvs met goede exempelen voor te gaan, en zoo te leijden, dat sij met haar gebed altijd bij het mijns voegende, hare gehoorsaamheijd en onderdanige pligt betragten zullen.

De baljuw Van Leeuwen was minder ingenomen met de benoeming van Ampzink tot predikant. In een brief aan de Nederlandse gezant aan het Pruisische hof Van Reede, schreef hij het volgende hierover. Op huijden is eijndelijk den proponent Ampsink tot predicant op de Zwaluwe bevestigt. Hij is een van de onnoselste die ik ken. Hij heeft noijt predicant konnen werden, is ses of agt en veertich jaar out en is heel hart hoorende... Ampzink zou door toedoen van de krijgs- en domeinraad Bresser uit Kleef, die toen in Zwaluwe verbleef, tot predikant zijn beroepen, ondanks dat de Pruisische koning Frederik Willem I aan Van Reede had beloofd dat niet te zullen doen. In de Classis van Dordrecht werd een kopie van een brief van de voormalige stadhouder van Zwaluwe Daniel van Bodegem aan Bresser behandeld, waarin aan laatstgenoemde maar liefst 100 pistolen werden beloofd wanneer hij ervoor kon zorgen dat Ampzink in Hooge Zwaluwe als predikant beroepen werd.

Van Reede had zich gericht tot een man met wie Bresser dagelijks correspondeerde en die er, volgens baljuw Van Leeuwen, absoluut de oorzaak van was geweest dat Ampzink en niet Muls tot predikant was beroepen. Dit was gebleken uit de informatie van een geloofwaardig persoon uit Zwaluwe aan wie de knecht van Bresser een brief van deze man had laten lezen. Het kwam Van Leeuwen verdacht voor dat Bresser Ampzink zo prees daar weet U Excellentie  [Reinoud van Reede] de reden van, daar is geen predicant bij het examen van dien Amsing geweest of hij sal getuijgen dat in 50 jaar geen onnoselder tot predicant gemaekt is

Volgens Bresser was de gemeente van de Zwaluwe zeer voldaan over de nieuwe predikant, maar volgens Van Leeuwen zouden er niet half zo veel mensen meer in de kerk komen dan voorheen en den armen en de kerk voelt al wat predicant wij hebben, en de tijd sal sulks nog beter doen sien, des namiddags sijn bij wijlen geen 20 menschen in de kerk so klijn als grootEr zou geen een man in de rechtbank in die tijd geweest zijn die het beroep had kunnen keren of dit gedaan zou hebben, als alleen eenen onnoselen die toen ouderling was die mij sijde hij had iet wes geteikent maar hij wist niet wat

Ampzink zou tot zijn dood op 8 september 1760 werkzaam zijn als predikant in Zwaluwe.

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 15 juni 2008