NH gemeente tijdens WOII(6)

 

Home
Omhoog
NH gemeente tijdens WOII(7)

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad november 2006).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (6)

Bedankbrieven

In de vorige aflevering heeft u kunnen lezen dat er een woord van dank werd gericht aan de heer en mevrouw De Jong-van Es Vogel en aan ds. Hulst. Tevens ontvingen zij de volgende bedankbrief:

 

Aan ds. en mevr. De Jong te Morra

 Kerkvoogden en Notabelen der Ned. Herv. Gem. te Hooge Zwaluwe, in vergadering bijeen op 27 Maart 1942, zeggen U hierbij vriendelijk dank voor de vrijwillige bijdrage aan de kas der kerkvoogdij, alsmede voor het zitplaatsengeld, waardoor u opnieuw bewijs van medeleven hebt getoond met onze gemeente.

 Met de meeste hoogachting en bel. gr. [beleefde groeten]

 w.g. [was getekend] D. Branderhorst        pres. Kerkv.
                                G. Ruitenberg            secr. Kerkv.

Hooge Zwaluwe, 21/3’42

                              De Notabelen
                             w.g. B. Knoop
                             w.g. L.J. de Visser
                             w.g. A.W. Kanters
                             w.g. A. de Visser
                             w.g. G. Weeland

 

Ook aan dominee Hulst werd een brief geschreven.

 

                    Hooge Zwaluwe 27 Mrt. 1942

 Zeer geachte Dominee,

                              Kerkvoogden en Notabelen in vergadering bijeen op 27 Maart 1942, voelen zich gedrongen, U langs deze weg hun hartel. dank te betuigen voor de moeite, die U hebt genomen bij het 300-jarig jubileum onzer kerk, voor het schrijven van een gedenkboekje, dat voor onze kas een netto bedrag heeft opgeleverd ad f 105,-.

                               Met hoogachting en vr. gr.
                               Namens Kerkv. en Notabelen der
                               Ned. Herv. Gem. te H. Zwaluwe

            De pres. Kerkv.  w.g.   D. Branderhorst
            De secr. Kerkv.            G. Ruijtenberg

 

                          Het voormalig zondagschooltje

Het zondagschooltje

Tijdens de vergadering van 27 maart 1942 werd medegedeeld dat de wintercatechisaties waren beëindigd en dat ook het stookseizoen weer bijna voorbij was. Reden om de consistorie niet langer meer te gebruiken als verenigingslokaaltje. Afgesproken werd om de kerkenraad schriftelijk te verzoeken het schooltje weer voor het verenigingswerk in orde te brengen. Door de kerkvoogden en notabelen werd aan de kerkenraad de volgende brief gestuurd.

 

 

                             Hooge Zwaluwe 27 Mrt. 1942

Aan den Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. te Hooge Zwaluwe

Naar aanleiding van hetgeen ter sprake is gekomen in de vergadering van Kerkv. en Notb. op 27 Mrt. 1942, komen wij tot U met het volgende verzoek.

Nu de gewone wintercatechisaties weer ten einde zijn en ook het stookseizoen langzamerhand voorbij is, zouden Kerkvoogden en Notabelen het zeer op prijs stellen, dat het zgn. [zogenaamde] “Zondagsschooltje” weer werd schoongemaakt en in gebruik genomen voor het verenigingswerk, zodat de Consistorie voortaan weer alleen gebruikt zou worden als voorheen, dus voor zuiver kerkelijke dienst. Het lig natuurlijk geheel niet in de bedoeling, om de C.J.V. of enige andere ver. in moeilijkheden te doen geraken, doch zoals het vroeger is geweest, lijkt ons college het beste. Vooral zijn er enkele stemmen opgegaan uit de gemeente – die vanzelf enige naklank hebben in de vergadering – dat de consistorie gebruikt is geworden als ’n soort recreatielokaal. We hopen van harte, dat U deze kwestie met ons tot een oplossing zult willen brengen en wel zodanig, dat alles geschiedt in paijs en vree.

           Met hoogachting en hr. gr. [hartelijke groeten]

          Namens Kerkv. en Notb.
          de pres. Kerkv. w.g. D. Branderhorst
          de secr. Kerkv.       G. Ruitenberg

 

(Wordt vervolgd)

 

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 22 oktober2006

 

 

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe