Zonzeels Redding (slot)

 

Home
Omhoog
Valse handtekeningen

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad september 2000).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

 

 

Het elektrische gemaal Zonzeels Redding (slot)

In de vorige aflevering heeft u kunnen lezen dat het bestuur van de Zonzeelsepolder in 1919 een hinderwetvergunning aanvroeg bij B&W van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe voor het in werking brengen van een elektrisch gemaal aan de Zwaluwseweg. Volgens de hinderwet van 2 juni 1875, Staatsblad 95 mochten inrichtingen in het algemeen niet worden opgericht zonder een vergunning van Burgemeester en Wethouders. Een vergunning kon worden geweigerd als vaststond of met reden was te vrezen, dat de inrichting werkelijk gevaar, schade of hinder zou opleveren en dat zulks niet door het stellen van voorwaarden kon worden voorkomen. 

De kerkvoogdij maakte bij B & W haar bezwaren tegen geluidsoverlast tijdens de kerkdiensten. In 1921 werd de kerkvoogdij opnieuw in gelegenheid gesteld eventuele bezwaren in te dienen. Op 21 mei 1921 stuurde de kerkvoogdij een brief aan B&W van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe met de volgende inhoud:

Hooge Zwaluwe, 21 mei 1921

De kennisgeving ingevolge de hinderwet hebben wij ontvangen. Ons College is van mening, dat het in werking krijgen van de electrische bemalingsinrichting van den Grooten Zonzeelschepolder alhier, ernstige hinder veroorzaakt voor te houden godsdienstoefeningen in de Ned. Herv. Kerk te Hooge Zwaluwe welk gebouw, onder ons bestuur is gesteld. 
Momenteel is een geluiddemper aangebracht, welke er ons inziens van verwijderd mag worden. 
Is eenmaal, voor den aanvang eener godsdienstoefening, de bemaling in werking gebracht, dan levert het geen bezwaar meer op, voor de te houden godsdienstoefeningen. 
Beleefd verzoeken wij uw College, het denken te willen leiden, dat het gemaal onder de godsdienstoefeningen, niet in werking gebracht mag worden, en onze bezwaren ter kennis te brengen van Heeren Gedeputeerde Staten. 

De brief werd ondertekend door G. Bax, presidentkerkvoogd.


Genoemd bezwaar was voor B&W geen aanleiding om de vergunning te weigeren. Dit elektrische gemaal, Zonzeels Redding genaamd, verloste de Zonzeelsepolder van te hoge waterstanden door het afvoeren van het overtollige polderwater naar de haven. Het gemaal Zonzeels Redding heeft jarenlang trouwe dienst gedaan. Nu is het gebouw in gebruik als woonhuis.

 

Ada Peele 
Hooge Zwaluwe, 20 september 2004

Boezemzicht.

Zonzeels Redding zich spiegelend in het boezemwater.


 

2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe