Kerkhof en grondverkoop

 

Home
Omhoog
Pastoriekwestie

(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad oktober 2008).
(Naar Inhoudsopgave 'Oude Doos')

Uitbreiding van het kerkhof en de verkoop van grond

 

Uitbreiding van het kerkhof

Tijdens de vergadering van 12 mei 1955 werd de noodzakelijke uitbreiding van het kerkhof ter sprake gebracht. Er was gebrek aan grafruimtes die in eigendom verkregen konden worden. Besloten werd om deze vůůr de uitbreiding te verkopen, zodat men over de benodigde financiŽle middelen zou beschikken om het kerkhof te vergroten. Men besloot op de uitbreiding geen klasse-indeling in te voeren, maar iedere grafruimte voor 200 gulden te verkopen. Via het kerkblad zou de kerkelijke gemeente van deze regeling op de hoogte worden gebracht. Mocht dit plan geen succes hebben dan wilde men in overweging nemen om voor de vergroting van het kerkhof over te gaan tot de uitgifte van renteloze aandelen.

 

Toestand van het voorterrein

De kerkvoogden waren al lange tijd bezig om verandering te brengen in de toestand van het voorterrein van het kerkhof. Omdat zij afhankelijk waren van vrijwilligers en in verband met de financiŽle toestand van de kerkelijke gemeente waren nog geen concrete plannen gemaakt.

 

Verkoop van bouwgrond voor de bouw van woningen

Tijdens de vergadering van 22 mei 1956 werd medegedeeld dat er aanvragen waren binnengekomen om grond ter beschikking te stellen voor de bouw van 2 woningen. De aanvraag betrof twee kavels van ieder 12 meter breed en 20 meter lang. Voorgesteld werd om met de bouw hiervan te beginnen aan de kant van het kerkhof. De koper diende zelf zorg te dragen voor een erfafscheiding tussen zijn stuk grond en het gedeelte dat nog door de kerk verpacht zou worden. De omheining, met een hoogte van 1 meter, zou bestaan uit betonnen palen met onder en boven een schroot waartegen gaas werd aangebracht. Verder werd de pachter verplicht om eventueel aan de pachter een vergoeding te betalen wegens het gemis van de grond over de periode dat hij hier nog recht op had.

 

Verzoek om staatsgrond als compensatie

Zoals verwacht had de pachter bezwaren tegen het afstaan van een deel van de door hem gepachte grond. Hij zou graag zien dat door de kerkvoogdij bij de rentmeester der Staatsdomeinen pogingen zouden worden aangewend om ter compensatie een perceel bouwland te verkrijgen. Vooropgesteld dat er staatsgrond vrij zou komen. Aan zijn verzoek zou worden voldaan.

 

(Wordt vervolgd)

 

Hooge Zwaluwe, 23 september 2008
Matti Herben en Ada Peele

 

 

 

© 2003-2009: Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe - Nederland
Gewijzigd: 29-09-2011

Voor vragen, aanvullingen, commentaar: Webmaster Protestants Hooge Zwaluwe