Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe


Herstel van de kerk
Zoals u in de vorige aflevering heeft kunnen lezen was het kerkgebouw tijdens de bevrijding van Hooge Zwaluwe behoorlijk beschadigd. Het herstel zou veel geld gaan kosten. De Nederlands Hervormde Gemeente stond er niet alleen voor. Dominee Van Wijngaarden had tijdens zijn vakantie op verschillende plaatsen preekbeurten vervuld om zo geld bijeen te brengen voor de restauratie van het kerkgebouw. In Groote Lindt en Heer Oudelands Ambacht werd een collecte gehouden waarvan de opbrengst 328,77 bedroeg. Een collecte in Vianen bracht f 346 op, terwijl uit de gemeente Noordeloos een gift van f 100 binnenkwam. 

Aan de Nederlands Hervomde Gemeente te Grote Lindt, Heer Oudelands Ambacht, Vianen en Noordeloos werd de volgende brief gestuurd.

Namens de Ned. Herv. Gem. te Hooge Zwaluwe willen wij u allen langs deze weg onze oprechte dank overbrengen voor het prachtige bewijs van medeleven, dat u aan onze gemeente hebt betoond door ons een bedrag over te maken van ruim f 328, van f 346 en van f 100.

Voor de herstelling van ons kerkgebouw zal een zó groot bedrag nodig zijn, dat het onze eigen draagkracht ver te boven gaat. Wanneer echter spontaan door anderen wordt medegedragen, zoals door u werd gedaan, kan onze kerkvoogdij, onder Gods zegen, hoopvol de toekomst tegemoet zien.
Met heilbede voor u allen, namens de Ned. Herv. Gem. te Hooge Zwaluwe.


de Pres. Kerkv. w.g. A. W. Kanters
de Secr. Kerv. W.g. G. Ruitenberg

 

Wordt vervolgd.

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 18 maart 2007