Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad april 2009).
ONDERHOUD VAN DE KERKTOREN

 

In de vorige aflevering lazen we dat het kerkbestuur en het gemeentebestuur akkoord gingen met het door een commissie van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gedane compromis voorstel. Dat werd contractueel vastgelegd in de volgende schriftelijke overeenkomst.

 

1e Dat als toren wordt aangenomen en voor het vervolg als zoodanig moet worden beschouwd en door de Burgelijke Gemeente onderhouden, vanaf den platten grond beginnende met den trap geheel tot aan den luizolder, vervolgens den luizolder met balken en overleggers, den tweeden rand en het dak tot aan het klokhuis, verder het klokhuis met desselfs dak, zoo als een en ander zich thans bevindt.

 

2e Dat uit aanmerking de tweede rand en het dak tot aan het klokhuis niet alleen dienen tot behoud en dekking van den luizolder en daarop staand uurwerk maar tevens ook tot dekking van de kerk onder den luizolder de kosten van onderhoud hiervan voor het vervolg gedragen worden door de Burgelijke en door de Kerkelijke Gemeente ieder voor de helft.

 

3e Dat de herstellingen welke thans aan den geheelen toren te doen zijn en dus met inbegrip van den tweeden rand en daarboven liggende dak alleen zullen worden bekostigd door de Burgelijke Gemeente doch dat daarin door de Kerkelijke Gemeente aan het Gemeente Bestuur dadelijk na de voltooijing van het werk zal worden betaald twee honderd vijftig gulden zonder meer en dat deze herstellingen voor den eersten september een duizend achthonderd acht en vijftig zullen moeten hebben plaats gehad onder toezigt van een ambtenaar bij den Waterstaat daartoe door den Hoofd Ingenieur voornoemd aan te wijzen.

 

Dat door de Hervormde Gemeente te Hooge Zwaluwe wordt voorbehouden ten allen tijde het vreije gebruik der klok zoo bij de Godsdienstoefeningen en kerkelijke plegtigheden als bij de begrafenis van lijken als van ouds en dat de klok nimmer gedurende de Godsdienstoefening der Hervormden zal mogen worden geluid en niet zal mogen strekken ten dienste van eenige andere Kerkelijke Gemeente.

 

Aldus dit contract onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerden Staten zoo wel als van het collegie van toezigt op de kerkelijke administratie der Hervormden in deze provincie in duplo opgemaakt en wederzijds onderteekend te Hooge Zwaluwe op heden den zestienden maart achtien honderd acht en vijftig welk contract bij besluit van den Raad dezer gemeente van den 22 december 1857 is vastgesteld en goedgekeurd.

 

Het contact werd ondertekend door de Kerkvoogden en Notabelen van de Hervormde Gemeente te Hooge Zwaluwe en door het gemeentebestuur van Hooge en Lage Zwaluwe.

 

Matti Herben en Ada Peele, 
Hooge Zwaluwe,
9 maart 2009