Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad februari 2007).

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (8)

 

Verkiezing van notabelen 

Op 21 november 1942 moest er vanwege het periodieke aftreden van de notabelen Adriaan Wilhelmus Kanters en Bastiaan Knoop Bzn. een verkiezing gehouden worden. Er werden 10 geldige stemmen uitgebracht. Er waren drie kandidaten: A.W. Kanters, B. Knoop Bzn. en W.J. Ket. De aftredende en herkiesbare notabelen A.W. Kanters en B. Knoop Bzn kregen beiden 9 stemmen. Zij werden herkozen en aanvaardden hun herbenoeming. In 1944 werd A.W. Kanters benoemd tot kerkvoogd. Op zaterdag 19 februari 1944 werd een nieuwe notabele gekozen. Tijdens de verkiezing werden 16 stemmen uitgebracht waarvan 15 geldig en 1 ongeldig. Er waren vier kandidaten: A.P. Vos, H. v.d. Bosch, A. van Altena en A. van Rijsbergen. Vos kreeg de meeste stemmen en werd gekozen tot notabele. Tijdens de vergadering van Kerkvoogden en Notabelen op vrijdag 28 april 1944 werd Vos door de president-kerkvoogd Branderhorst welkom geheten. Branderhorst heette ook kerkvoogd A.W. Kanters welkom, dit was hij tijdens de vergadering van 15 februari 1944 vergeten. De president-kerkvoogd sprak de hoop uit dat we steeds de woorden indachtig mogen blijven, welke zijn aangebracht op de oostelijke gedenksteen in de voorgevel van ons kerkgebouw: "Ter ere Gods en de heilige tezamenkomst van het volk te Zwaluwe is dit Godsgebouw op zijne fondamenten voltrokken".

Frederik Hendrik, prins van Oranje, 
heeft dit Heiligdom, 
van de fundamenten af opgetrokken, 
gewijd aan de Allerhoogste God 
en aan de zalige gemeente van het volk van Zwaluwe, 
1641

(Wordt vervolgd)

Ada Peele en Matti Herben, 
Hooge Zwaluwe, 21 januari 2007