Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad juli 2002).

Salarisverhoging voor de nieuwe predikant

In december 1925 werd Dirk Branderhorst, herenboer en echtgenoot van baronesse Davida Johanna van Heeckeren van Brandsenburg, benoemd tot secretariskerkvoogd. Hij nam de administratie over van de afgetreden kerkvoogd J. van Leest. Als kerkelijk ontvanger was het een van de taken van Branderhorst om rekening en verantwoording te geven van de inkomsten en uitgaven. Een grote post was het salaris van de predikant. In het volgende overzicht dat werd opgesteld door Branderhorst krijgen we een idee van het inkomen van de Zwaluwse predikant in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Ligger
van het predikantstractement voor de Ned. Herv. gemeente te Hooge Zwaluwe.

1. Een Rijkstractement van f 960,-
2. Een Gemeentetractement van 140,-
3. Vergoeding voor belastingen 100,-
4. Aan den in dienst zijnde predikant
te Hooge Zwaluwe 350,-
"Het onder 4 vermelde bedrag wordt
in vacature aan den Ring niet uitgekeerd."
5. Vrij gebruik van pastorie en tuin.
6. Vrije bank in de Kerk

Aldus vastgesteld in de Kerkeraadsvergadering van 17. Januari 1927.
Gezien en goedgekeurd door
Kerkvoogden en Notabelen De Kerkeraad der Herv. Gem. te
der Herv. Gem. te Hooge Zwaluwe Hooge Zwaluwe

w.g. D. Branderhorst. Voorzitter. w.g. C. Plaatsman. Voorzitter
A. den Boer. Secretaris. Van Suijlekom Ouderling
B. Knoop. Notabel. P. Weeland "
L.J. de Visser " G. Leest Diaken
H.J. Kanters " B. Ardon "

Prov. Kerkbestuur van N. Brabant en Limburg. No. 91.
Op voordracht van het classicaal Bestuur van Breda goed
gekeurd door het Provinciaal kerkbestuur van Noord Brabant
met Limburg.
's Hertogenbosch w.g. G. Tjalma pres.
4 mei 1927 A.m. Bloem secr.


Na het afscheid van ds. Plaatsman in juni 1927, wilde men het minimum aanvangsalaris van de nieuw te beroepen predikant verhogen. Er werd een tweetal voorstellen gedaan om dit te realiseren. Secretaris A. den Boer stelde voor een termijn vast te stellen waarbinnen bezwaren tegen de verhoging ingebracht konden worden. Voorzitter Branderhorst wilde de huurders van de kerkbanken persoonlijk laten tekenen dat men met de verhoging akkoord ging. Na enige discussie werd met algemene stemmen het voorstel van de secretaris aangenomen. Het College van Kerkvoogden en Notabelen van de Hervormde Kerk wilde aan de gemeente voorstellen het traktement van de te beroepen predikant op f 2.500,00 te brengen. Er werd aan de gemeente verzocht het College toestemming te verlenen om geld voor deze salarisverhoging vrij te maken. Dit wilde men onder andere bereiken door het zitgeld voor alle plaatsen te verdubbelen. Dit gold niet voor de 8 koorbanken, de plaatsen die f 4,00 op moesten brengen werden verhoogd tot f 10,- die van f 3,50 tot f 8,00.

(Wordt vervolgd)
Ada Peele
Hooge Zwaluwe, 23 juni 2002