Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
(Uit de 'Oude Doos', Kerkblad juli-augustus 2006).

De Nederlands Hervormde gemeente tijdens de Tweede Wereldoorlog (3)

Het ophogen van het kerkhof

In april 1941 werd al met de werkzaamheden op het kerkhof begonnen. De oude grasmat werd afgestoken en onder het zand weggewerkt. Van de bovengrond werd circa 25 cm afgegraven. Deze grond werd op het zand aangebracht en opnieuw met graszaad ingezaaid. Hendrik Notenboom uit Hooge Zwaluwe leverde 116 m3 zand voor een bedrag van f 248,60. B. Ardon, eveneens woonachtig in Hooge Zwaluwe, vervoerde het zand vanaf de haven in Hooge Zwaluwe naar de Molenweg. Hij ontving hiervoor de somma van f 34,90. Voor het pad werd door N. Evegaars en C. Dudok 3 m3 fijn grind geleverd. Het grind kostte f 18,85, voor het vervoer diende f 4,50 betaald te worden. Door J.C. Polak te Hooge Zwaluwe werd 5 kg gemengd graszaad geleverd. Dit kostte f 7,68. Op 8 mei 1941 werden de totale kosten ten bedrage van f 314,53 uitbetaald.

Predikantsvacature

Op 7 november 1941 had ds. Hulst een beroep naar de gemeente Delfzijl aangenomen. Om het beroepingswerk in de komende vacature zoveel mogelijk te bespoedigen had het College van Kerkvoogden en Notabelen besloten zijn volledige medewerking te verlenen bij het opmaken van een nieuwe legger voor het predikantstraktement, waarbij het genoemd traktement weer zou worden vastgesteld op f 2.500. Men hoopte dat de kerkenraad met dit voorstel akkoord kon gaan zodat er geen gecombineerde vergadering meer gehouden hoefde te worden. Ook was het College bereid de verklaring ex artikel 41b van het nog geldende Reglement van Vacatures af te geven, zodat men met het beroepingswerk zo spoedig mogelijk verder kon gaan. Mocht de kerkenraad daar onverhoopt toch niet mee akkoord gaan dan zou verdere bespreking noodzakelijk zijn met het oog op de toepassing van nieuwe reglementen.

Behandeling van de begroting voor 1942

Op donderdag 13 november 1941 werd de begroting voor het jaar 1942 behandeld. Vanwege de aanstaande predikantsvacature was het nodig om behalve de beroepingskosten nog enkele andere posten, zoals de onderhoudskosten van de pastorie, iets hoger op te voeren dan in 1941. Ook moest er voor 1 juni 1942 een nieuwe 10-jaarlijkse verzekering tegen brandschade worden afgesloten bij Stormbrand, de verzekerings-commissie van de Vereniging van Kerkvoogden. De premie van f 123,64 moest vooraf betaald worden. Besloten werd om bij deze verzekeringsmaatschappij te blijven. Tijdens de behandeling van de begroting werd ook gesproken over welke regeling er voor het traktement van de te beroepen predikant getroffen diende te worden. Dominee Hulst ontving, zoals op de legger was aangegeven, een traktement van f 2.500,-. Dit bedrag werd echter vanaf 21 oktober 1939 verhoogd met f 193,-, zijnde het netto bedrag aan interest uit het legaat Vogel, tot f 2.693,-. Uitbetaling van voornoemd bedrag kon in de toekomst niet meer gehandhaafd blijven omdat door deze verhoging de aanslag van de Raad van Beheer de financiële draagkracht van de kerkelijke gemeente te boven zou gaan. Het traktement werd daarom weer teruggebracht naar f 2.500,-, inclusief de rente uit het legaat Vogel. De secretaris-kerkvoogd stelde daarom voor om aan de kerkenraad een schriftelijke verklaring af te geven waarin stond dat het College van Kerkvoogden en Notabelen zijn volledige medewerking wilde verlenen als de kerkenraad de volgende legger zou opmaken:

Rijkstraktement f 960,-
Gemeentetraktement " 1.290,-
Netto rente uit het legaat Vogel " 193,-
Personele toelage uit de kerkvoogdijkas " 57,-.
Totaal 2.500,-

Het College van Kerkvoogden en Notabelen was van mening dat wanneer de kerkenraad hiermee akkoord zou gaan het beroepingswerk sneller zou verlopen.

Samenstelling van het College
Het College van kerkvoogden en Notabelen bestond uit twee kerkvoogden: D. Branderhorst, president-kerkvoogd, en G. Ruitenberg, secretaris-kerkvoogd, en zes notabelen: B. Knoop, A.W. Kanters, P. Kanters, A. de Visser, L.J. de Visser en G. Weeland.

(Wordt vervolgd)
Ada Peele en Matti Herben
Hooge Zwaluwe, 13 juni 2006