Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Beeldmerk PKN


De Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gaan vanaf 1 mei a.s. samen verder als de Protestantse Kerk in Nederland. Om dit te bekrachtigen is er een nieuw beeldmerk ontworpen.

Met dit beeldmerk wil de Protestantse Kerk in Nederland uitdragen waar zij als kerk voor staat: een kerk die leeft vanuit het Woord van God, die gericht is op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Cirkel

Het beeldmerk in de vorm van een cirkel is opvallend van kleur, in schakeringen van rood, geel en oranje. De belangrijkste elementen ervan zijn een kruis en een duif, gevat in een stralenkrans. Kruis en duif zijn beide christelijke symbolen.

De cirkel symboliseert de eenheid van de kerken. Hij staat ook voor volkomenheid en eeuwigheid, en daarmee voor God. God is immers tegelijkertijd het begin en het einde: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ (Openbaring 22:13). Ook verwijst de cirkel naar Gods schepping. Hij staat dan voor heelheid, voor een schepping waarvan God vond dat zij ‘zeer goed’ was (Genesis 1:31).

Kruis

In de cirkel licht het kruis op, het christelijk symbool bij uitstek. Gekozen is voor de meest eenvoudige vorm ervan, het Griekse kruis met vier armen van gelijke lengte. Het verwijst naar Pasen: het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

In de stralenkrans is ook het achtarmige kruis te zien. Dit kruis is een samenstelling van het vierarmige Griekse kruis en de eerste letter van het Griekse woord christos, de chi, die geschreven wordt als: X. Het getal acht verwijst naar de achtste dag van de schepping. Na de zevende dag, de vervulling van de schepping, is er de achtste dag. De dag van het nieuwe begin, de dag van de opstanding.

Duif

In het midden van het beeldmerk is een duif zichtbaar, het teken van de vrede en van de Geest. In de bijbel komt de duif verschillende keren voor. Zoals in het verhaal van Noach, waar de duif na de zondvloed terugkeerde met een olijftak. In het Nieuwe Testament staat het verhaal over Jezus, die zich dor Johannes in de Jordaan laat dopen. Bij Zijn doop daalt de Geest als een duif op Hem neer: ‘En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen’ (Marcus 1:9).

Zo bepaalt de symboliek in het beeldmerk de toekomstige verenigde kerk en haar leden bij de drie-enige God: God, Jezus Christus en de heilige Geest. En daarmee bij de weg die de Protestantse Kerk in Nederland wil gaan.

(Uit ‘Kerkinformatie’, april 2004)