Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Tarieven voor begraafplaats en kerkgebouw

Tarieven begraafplaats

Tarieven voor de begraafplaats per 1 oktober 2022.

Kosten begrafenis Kosten per 1 oktober 2022
Grafdelven 2-diep (1e stoffelijk overschot) €600,-
Grafdelven 1-diep (2e stoffelijk overschot) €400,-
Grafrechten per stoffelijk overschot (20 jaar) €600,-
Onderhoudskosten per graf (20 jaar) €600,-
Kosten crematie Kosten per 1 oktober 2022
Plaatsen urn in nis €100,-
Urnrechten in nis (20 jaar) €500,-
Onderhoudskosten urn in nis (20 jaar) €350,-
Overige kosten Kosten per 1 oktober 2022
Klokluiden €45,-
Algemene dienstverlening €25,-

Grafrecht

Wanneer u het grafrecht heeft, bepaalt u voor een belangrijk deel wat er met dat graf gebeurt (binnen wetgeving en de regels van de begraafplaats). Bijvoorbeeld wie er wordt begraven en hoelang zij daar begraven blijven. Het grafrecht loopt op een bepaalde tijd af. Wanneer dat gebeurt kunt u het recht weer verlengen (met 5, 10 of 20 jaar). Het grafrecht is gekoppeld aan een stoffelijk overschot. Naast grafrechten moet er ook betaald worden voor het onderhoud van de begraafplaats. Dit onderhoud wordt gekoppeld voor wat betreft de kosten gekoppeld aan een graf. Dit is dus anders als met grafrechten. Zo zijn de kosten voor het onderhoud voor een enkel graf en een dubbelgraf in 2 lagen boven elkaar gelijk. Wanneer het een dubbelgraf naast elkaar betreft, is er sprake van twee graven en moeten dus tweemaal de onderhoudskosten worden betaald. In de praktijk betekent dit dat de kosten voor zowel grafrechten als onderhoud bij een verlenging van 5 jaar € 300, kost, bij een verlening van 10 jaar € 600 en bij een verlenging van 20 jaar € 1.200. Mocht u naar aanleiding van dit alles nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de kerkenraad.

Onderhoud

Onder het onderhoud wordt verstaan:

Niet tot het onderhoud behorende werkzaamheden:


Verhuur van het kerkgebouw

Voor inlichtingen over de tarieven, vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met kerkrentmeester Jasper Otte (tel 06-12088510) of koster F. Bijl (0168-483384) of mail naar: kerkvoogdij.pkn.hz@gmail.com

Regels voor het huren van het kerkgebouw

Voorwaarden verhuur kerkgebouw aan de Raadhuisstraat

1. De kerk kan worden gehuurd door gemeenteleden en derden. De genoemde huurprijzen zullen jaarlijks (gerekend vanaf 1 april 2023) worden aangepast met een percentage volgens de CBS prijsindex.

2. Het doel waarvoor de kerk gehuurd wordt, dient bij de aanvraag opgegeven te worden. De kerkvoogdij is bevoegd om de aanvraag te weigeren indien daar aanleiding toe bestaat.

3. De kerk moet zo achtergelaten worden zoals ze is ontvangen van de dienstdoende koster . Tevens kunnen werkzaamheden zoals het verplaatsen van tafels en stoelen, verwijderen en plaatsen van het doophek etc. alleen onder toezicht van de dienstdoende koster worden uitgevoerd.

4. Het kerkgebouw kan worden gehuurd van maandag t/m zaterdag waarbij rouw- en trouwdiensten altijd voorrang krijgen. Verhuur op zondag is eventueel mogelijk.

5. In het kerkgebouw mag niet worden gerookt.

6. Voor gebruik van het Knipscheer-orgel zal een meerprijs van € 50,00 worden berekend.

7. Gelegenheid tot (kosteloos) maximaal 2 keer repeteren voor de uitvoering.

8. Huurder dient zich te allen tijden te houden aan het huishoudelijk reglement zoals is vastgesteld op 1 juni 2023.p>

9. Huurder dient de huursom binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen door storting op IBAN: NL89RABO 0126 7159 55 t.n.v. : Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente Hooge Zwaluwe

Huishoudelijk reglement Protestants kerkgebouw te Hooge Zwaluwe

1. Het kerkgebouw dient in de eerste plaats ruimte te bieden voor de zondagse erediensten en erediensten op andere dagen zoals op Goede Vrijdag, Hemelvaart, Kerstnacht,1e Kerstdag en andere kerkelijke activiteiten in de ruimste zin van het woord.

2. Voor alle andere doeleinden zoals trouw en rouwdiensten, het geven van concerten en uitvoeringen, repetities moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de kerkvoogdij.

3. Bij iedere dienst, uitvoering etc. zal de dienstdoende koster toezien op een goed gebruik van het kerkgebouw.

4. De heer F. Bijl, Onderstraat 23 beheert de sleutels van het kerkgebouw. Het is alleen aan hem voorbehouden om derden toegang te verlenen (met toezicht) tot het kerkgebouw.

5. Alleen de dienstdoende koster is bevoegd om de volgende installaties te bedienen : geluidsinstallatie, verwarming, verlichting, luidinstallatie, brandmeldinstallatie en het video - bewakingssysteem.

6. Het orgel mag niet worden gebruikt zonder vooraf verkregen toestemming van de kerkvoogdij, behoudens gebruik door de organist voor de eredienst en repetities voor de eredienst.

7. In het kerkgebouw is het alleen na toestemming van de kerkvoogdij toegestaan etenswaren te nuttigen en kaarsen aan te steken.

8. Er mag niets aan muren, deuren, deurposten in het kerkgebouw worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de kerkvoogdij.

9. De kerk moet zo worden achtergelaten zoals ze is ontvangen van de dienstdoende koster. Tevens moeten werkzaamheden zoals het verplaatsen van tafels en stoelen, verwijderen en plaatsen van het doophek etc. onder toezicht van de dienstdoende koster worden uitgevoerd.

10. Beschadigingen aan het kerkgebouw of inventaris, voortvloeiende uit het gebruik hiervan zullen voor rekening van de huurder worden hersteld. Indien nodig, dit te beoordeling van de kerkvoogdij, zullen beschadigde voorwerpen voor rekening van de huurder worden vervangen.

11. Voor het zoekraken, beschadigen of diefstal van eigendommen die toebehoren aan bezoekers van het kerkgebouw kan de kerkvoogdij niet aansprakelijk worden gesteld.

12. Bij gebruik van de kerk door derden moet alle afval door de huurder / gebruiker worden verzameld en afgevoerd.

Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met kerkrentmeester J.H. Otte (tel 06-12088510) of koster F. Bijl (0168-483384)

Vastgesteld te Hooge Zwaluwe op 10 oktober 2023