Protestantse Gemeente Hooge Zwaluwe
CSS Only Navigation Menu

Tarieven voor begraafplaats en kerkgebouw

Tarieven begraafplaats

De tarieven voor de begraafplaats zijn per 1 januari 2017 aangepast.

Grafrecht

Grafrechten voor een eigen graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het begraven van stoffelijke overschotten voor een periode van 20 jaren : € 550,- per stoffelijk overschot. Deze prijs is gebaseerd op het begraven in 2 lagen. De kerkenraad heeft besloten om te voldoen aan verzoeken waarbij echtparen niet in 2 lagen maar naast elkaar wil worden begraven. Het grafrecht, voor de duur van 20 jaren, bedraagt dan € 1100,- per stoffelijk overschot.

Onderhoudsbijdrage

Na 20 jaar wordt het grafrecht automatisch verlengd bij het voldoen van de jaarlijkse onderhoudsbijdrage (€ 25,00 per graf). Bij het niet meer voldoen van de onderhoudsbijdrage, behoudt de kerkvoogdij zich het recht voor om graven te ruimen. Van deze ruiming worden, voor zover mogelijk, de nabestaanden vooraf in kennis gesteld.

Onder het onderhoud wordt verstaan:

Niet tot het onderhoud behorende werkzaamheden:

De kosten voor het onderhoud voor de eerste 20 jaar ( € 500,- ) worden direct na de begrafenis in rekening gebracht. De onderhoudskosten worden door de meeste verzekeringsmaatschappijen gewoon vergoed. Bij het naast elkaar begraven van een echtpaar (1 laag) wordt de onderhoudsbijdrage 2 keer in rekening gebracht.

Overige kosten

Er bestaat ook de mogelijkheid om na een crematie de as van de overledene bij te zetten.
Kosten €500,-

Verdere informatie over tarieven en andere aangelegenheden betreffende de begraafplaats kunt u verkrijgen bij de heer B. Baggerman, telefoon 0168 483566.

Vastgesteld te Hooge Zwaluwe d.d. 01-01-2017
Commissie Begraafplaats

Verhuur van het kerkgebouw

Voor het afhuren van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met Petra van Dijk, kerkrentmeester Telnr.076-5931030 of mail naar : leden.pkn.hz@gmail.com

Regels voor het huren van het kerkgebouw

Voorwaarden verhuur kerkgebouw aan de Raadhuisstraat per 01/01/2008

1. De huurnormen hebben betrekking op een gebruiksduur per dagdeel van max 3,00 uur.

2. De dagdelen zijn in het algemeen :

3. De huurprijs van het kerkgebouw is 240,00 euro per dagdeel - verwarmd kerkgebouw 
De huurprijs van het kerkgebouw is 145,00 euro per dagdeel - onverwarmd kerkgebouw 
De huurprijs van het kerkgebouw is 190,00 euro per dagdeel - verwarmd kerkgebouw (op zondagmiddag)

Genoemde huurpijzen zullen jaarlijks (gerekend vanaf 1 januari 2008) worden aangepast met een percentage volgens de CBS prijsindex.

4. Bij een langere gebruiksduur zal het tarief,in overleg met de huurder,worden aangepast.

5. De kerk moet zo achtergelaten worden zoals ze is ontvangen van de dienstdoende koster . Tevens kunnen werkzaamheden zoals het verplaatsen van tafels en stoelen, verwijderen en plaatsen van het doophek etc. alleen onder toezicht van de dienstdoende koster worden uitgevoerd.

6. Het kerkgebouw kan worden gehuurd van maandag t/m zaterdag waarbij rouw en trouwdiensten altijd voorrang krijgen. Verhuur op zondag is eventueel mogelijk.

7. In het kerkgebouw mag niet worden gerookt.

8. Voor gebruik van het Knipscheer-orgel zal een meerpijs van 25,00 euro worden berekend.

10. Gelegenheid tot (kostenloos) maximaal 2 keer repeteren voor de uitvoering.

11. Huurder dient zich te allen tijden te houden aan het huishoudelijk reglement zoals is vastgesteld op 10 oktober 2005.

12. Huurder dient de huursom binnen 30 dagen na faktuurdatum te voldoen door storting op Rabobanknr. 12.67.15.955 of door overmaking op Postgiro 1089731 t.n.v. :

Kerkrentmeester Protestantse Kerk Hooge Zwaluwe 
Prinses Margrietstraat 31 
4927 AH Hoooge Zwaluwe

Huishoudelijk reglement Protestants kerkgebouw te Hooge Zwaluwe

1. Het kerkgebouw dient in de eerste plaats ruimte te bieden voor de zondagse erediensten en erediensten op andere dagen zoals op Goede Vrijdag, Hemelvaart, Kerstnacht,1e Kerstdag en andere kerkelijke activiteiten in de ruimste zin van het woord.

2. Voor alle andere doeleinden zoals trouw en rouwdiensten, het geven van concerten en uitvoeringen, repetities moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de kerkvoogdij.

3. Bij iedere dienst, uitvoering etc. zal de dienstdoende koster toezien op een goed gebruik van het kerkgebouw.

4. De heer F. Bijl, Onderstraat 15 beheert de sleutels van het kerkgebouw. Het is alleen aan hem voorbehouden om derden toegang te verlenen (met toezicht) tot het kerkgebouw.

5. Alleen de dienstdoende koster is bevoegd om de volgende installaties te bedienen : geluidsinstallatie, verwarming, verlichting, luidinstallatie, brandmeldinstallatie en het video - bewakingssysteem.

6. Het orgel mag niet worden gebruikt zonder vooraf verkregen toestemming van de kerkvoogdij, behoudens gebruik door de organist voor de eredienst en repetities voor de eredienst.

7. In het kerkgebouw is het alleen na toestemming van de kerkvoogdij toegestaan etenswaren te nuttigen en kaarsen aan te steken.

8. Er mag niets aan muren,deuren, deurposten in het kerkgebouw worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de kerkvoogdij.

9. De kerk moet zo worden achtergelaten zoals ze is ontvangen van de dienstdoende koster. Tevens moeten werkzaamheden zoals het verplaatsen van tafels en stoelen, verwijderen en plaatsen van het doophek etc. onder toezicht van de dienstdoende koster worden uitgevoerd.

10. Beschadigingen aan het kerkgebouw of inventaris, voortvloeiende uit het gebruik hiervan zullen voor rekening van de huurder worden hersteld. Indien nodig, dit te beoordeling van de kerkvoogdij, zullen beschadigde voorwerpen voor rekening van de huurder worden vervangen.

11. Voor het zoekraken, beschadigen of diefstal van eigendommen die toebehoren aan bezoekers van het kerkgebouw kan de kerkvoogdij niet aansprakelijk worden gesteld.

12. Bij gebruik van de kerk door derden moet alle afval door de huurder / gebruiker worden verzameld en afgevoerd.

Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met kerkrentmeester G.J. van den Berg (tel 06-51449518) of koster F. Bijl (0168-483384)

Vastgesteld te Hooge Zwaluwe op 10 oktober 2005